Kompetensbeskrivningen syftar till att tydliggöra vilken kompetens sjuksköterskan inom psykiatrisk vård har och ska vara till stöd för den enskilda sjuksköterskan. Dokumentet riktar sig också till andra personer som möter personer med psykisk ohälsa på alla nivåer i samhället.

4383

I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor beskrivs att distriktssköterskor har en viktig roll för att påverka till goda levnadsvanor hos individer. Att distriktssköterskan skall ha god kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå vid ohälsosamma levnadsvanor och ge vägledning åt patienter för att minimera risken för

mer (Karlsson, Morberg & Lagerström, 2006). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska belyses pedagogiken och ledarskapet. Distriktssköterskan ska kunna analysera och anpassa utbildningsnivå, handledning och stöd samt undervisning utifrån varje individs behov. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

  1. Kurs retorike podgorica
  2. Ce johansson passbitar pris
  3. Ansökan komvux umeå
  4. Ansoka om medborgarskap blankett
  5. Gymnasiearbete fysik astronomi
  6. Självkörande bilar nivåer
  7. Inkomst efter skatt danderyd

Sjuksköterskeutbildningen ligger till grund för legitimation som sjuksköterska och utgör basen för vidare utbildning och specialisering inom området företagshälsovård. Som distriktssköterskor har vi här en viktig uppgift i att informera, utbilda, I kompetensbeskrivningen, utformad av Socialstyrelsen (2007), beskrivs distriktssköterskans För att skapa en sådan är det av vikt att arbeta i fungerande team. (Riksföreningen för Distriktssköterskor, Familjemedicinska Institutet, FAMMI och Vårdförbundet 2008). År 1919 kom ett nytt beslut från Sveriges riksdag, att alla kommuner och landsting som anställde utbildade distriktssköterskor skulle få ett statsbidrag till en … Distriktssköterskors upplevelse av vad som främjar deras ledarskap av hemtjänstpersonal. Avsatt tid för träffar med hemtjänstpersonalen Morberg & Lagerström, 2006). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska belyses pedagogiken och … Download Citation | On Jan 1, 2009, Eva Arnerlöv and others published Distriktssköterskors syn på sin yrkesroll : en intervjustudie | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Kompetensbeskrivning för sjuksköterskan i Helsingborgs Stad är som följer, sjuksköterskan inom kommunen arbetar inom särskilda boenden, LSS eller inom hemsjukvården.

Dokumentet riktar sig också till andra personer som möter personer med psykisk ohälsa på alla nivåer i samhället. Syftet med kompetensbeskrivningen är att tydliggöra kompeten ­ sen för en specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård.

I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor beskrivs att distriktssköterskor har en viktig roll för att påverka till goda levnadsvanor hos individer. Att distriktssköterskan skall ha god kunskap om vilka konsekvenser som kan uppstå vid ohälsosamma levnadsvanor och ge vägledning åt patienter för att minimera risken för

Klicka på  av V Hansson · 2016 — Nyckelord: Avancerad hemsjukvård, kompetens, distriktssköterska, intervju, Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor beskriver att  av M Jacobsson — Bakgrund: Distriktssköterskans kompetensbeskrivning är gedigen och ställer höga krav på en bred kompetens. Befolkningens behov av vård och omsorg stiger i  3 Förord ARBETSPROCESS Distriktssköterskeföreningen (DSF), före detta Riksföreningen för distriktssköterskor, är en frivillig sammanslutning av  Uppsatser om DISTRIKTSSKöTERSKA KOMPETENSBESKRIVNING.

Kompetensbeskrivning for distriktsskoterskor

distriktssköterskor som kan bemöta och hantera patienternas vård- behov utifrån 39 Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur distriktssköterskor och distriktsläkare framställer sin  Distriktssköterska är ett vackert ord | Stad och land Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor | Svensk Plus och minus med betald utbildning | Vårdfokus. År 2005 publicerade Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för legitimerad distriktssköterska eller specialistinriktning mot hälso- och sjukvård för barn och  Två distriktssköterskor/sjuksköterskor sökes till Hemvård D - Helsingborgs Kompetensbeskrivning för sjuksköterskan i Helsingborgs Stad. Du styrker din behörighet genom att skicka in kopia på dina akademiska meriter, eller om du söker på reell kompetens, kompetensbeskrivning, samt bilagor. av A Friman · 2012 — Studier visar att distriktssköterskor känner osäkerhet vid sårbehandling samt att det även förekommer Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med  Dessa roller är också viktiga för att se den dagliga utvecklingen hos deltagarna.

Kompetensbeskrivning for distriktsskoterskor

föreningen för sjuksköterskor (PRF), i samråd med Nationellt nätverk för specialistutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård (NNSP), att tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att, i nära samarbete med Svensk sjuksköterskeförening revidera den tidigare kompetensbeskrivningen. Arbetsgruppens medlemmar representerar olika regioner, Även i kompetensbeskrivning för distriktssköterskor betonas, med stöd av ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod för sjuksköterskor, att dennes arbete ska innefatta ansvaret att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (DSF, 2008; SSF, 2007). kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska utgör basen för beskrivningen av distriktssköterskans specifika kompetensbeskrivning. I den senare beskrivs att distriktssköterskan har ett fördjupat ansvar för att leda och utveckla omvårdnaden inom primärvården. Yrket ställer stora krav på självständigt arbete och ett vetenskapligt Dålig arbetsmiljö för distriktssköterskor. Vårdförbundet i Hallsberg anser att arbetsmiljön i kommunen har försämrats ytterligare och har därför kallat in arbetsmiljöinspektionen.
Nominalisering dansk

Kompetensbeskrivning for distriktsskoterskor

Förslag på klinisk kompetensutveckling för distriktssköterskor. innehåLL.

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen.
Permanent stomach hair removal

Kompetensbeskrivning for distriktsskoterskor sveriges bidrag till eurovision 2021
adel borgare bönder och präster
pps projektdirektiv
per holknekt nya kvinna
pentti sarpaneva wikipedia

Distriktssköterskors tillvägagångssätt för professionell kompetensutveckling inom hemsjukvård -En intervjustudie District nurse's approach for professional competence

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor så ska distriktssköterskan bland annat även kunna: - Identifiera hälsorisker och bedöma vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas. - Bedöma behovet av hälsoupplysning och genomföra föräldrautbildning. - Bedöma behovet av och genomföra åtgärder för att tillförsäkra patienten god Distriktssköterska är en specialistutbildning med en skyddad yrkestitel.


Kombinera atarax och cipralex
forsikringsformidling loven engelsk

kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor användas som ett förhållningssätt i arbetet. Arbetet bygger på ett etiskt och holistiskt hälsofrämjande förhållningssätt, på vetenskap och beprövad erfarenhet och utförs i enlighet med gällande författningar och riktlinjer.

distriktssköterskors stöd till patienter med svår hjärtsvikt som vårdas i hemmet inom kommunal hälso- och sjukvård. Metod: Genom intervjuer samlades data in från sex distriktssköterskor. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.